Harriet ( FPLU 99 )

Size: 8.5 cm

P001: White
Purple side-strips
Yellow core


P002: White
Red side-strips
Yellow center
Red core

P003: White
Yellow center
Orange core


P004: White
Pink side-strips
Yellow center
Red core

P005: White
Red tips

Yellow side-strips
Yellow core

P006 : White Light Yellow center Red core

P007: White
Turquoise side-strips
Orange core

P008 : White Light Green center Green core

P009: White
Green side-strips
Orange core

P010: Orange
Red core


P011 : Red Burgandy core
FDS

P012: White
Red side-strips
Yellow center
Red core

FDS

P013 : Orange Burgandy coreFDS

P014 : Pink Red core

 


FDS

P015 : Yellow Red core
e

P016: White
Pink Center